ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 6, 2014

ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಭಾಗ - ೫

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ,


2014 ಜೂನ್, ಅಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆಗಳೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದ

"ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಭಾಗ - 5"

ಈ ಲೇಖನವಿದೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಭೈರವ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾದಂತಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂಬುದು ಆಶಯ.